reichman-img

אוניברסיטת רייכמן הרצליה

רחוב האוניברסיטה 8

הרצליה 4610101

ת.ד. 167

סילבוס

מפגש 1
+
-

מפגש 1: יום ג’ 05.09.2023

הקדמה: תיאור כללי של הסביבה החשבונאית, חשיבות החשבונאות והצגת הדוחות העיקריים

הרצאת המבוא מיועדת להסביר את חשיבות הדוחות הכספיים מנקודת מבטם של מנהלים וקוראי הדוחות. ההרצאה תדון בקצרה בדרישות הדיווח החשבונאי, במבנה כללי של הדוחות הכספיים, ובעקרונות הדיווח. במפגש זה נתחיל לדון לעומק במאזן.

מפגש 2
+
-
מפגש 2: יום ג’ 12.09.2023

הכרת הדו”חות הכספיים: מאזן, רווח והפסד, עודפים והצגת כללי חשבונאות עיקריים

מפגשים 2 עד 4 ידונו בחשיבות, מבנה, ומהות רכיבי הדוח הכספי, ובקשר בין הדוחות השונים. בנוסף, נתאר את מהות ודרך מדידת הסעיפים החשובים בדוחות השונים, כגון סעיף לקוחות, מלאי, רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים, נדל”ן להשקעה, השקעות בנכסים פיננסיים, התחייבויות, ועוד. הכרות זו היא הבסיס לניתוח המידע הגלום בדוחות הכספיים. בסיום יחידה זו ננתח את הסיבות למשבר הגדול של חברת טבע, תוצאותיו ודרכי ההתמודדות של החברה.

מפגשים 3+4
+
-
‘מפגש 3 יום ג’ + מפגש 4 יום ה
 19.09.2023 +21.09.2023

הכרת הדוחות הכספיים: המשך

 

מפגש 5
+
-

מפגש 5: יום ג’ 17.10.2023

 ניתוח פעילות כלכלית: ניתוח רווחיות ויעילות תפעולית

נדון בחשיבות ההפרדה בין פעילויות תפעוליות ומימוניות ונלמד כיצד לנסח מחדש את הדוחות הכספיים בהתאם להפרדה זו. על בסיס הדוחות המנוסחים מחדש נלמד כיצד לנתח את הפעילות הכלכלית של הפירמה, בעיקר רווחיות ויעילות תפעולית. על בסיס ניתוח זה קורא הדוחות יוכל לזהות את נקודות החוזקה והחולשה התפעוליים של חברה, ובהתאם לכך לקבל החלטות ניהוליות ו/או החלטות השקעה. ההרצאה תהיה מבוססת על ניתוח הפעילות של סלקום ודרך התמודדותה עם הרפורמה בשוק הסלולר.

מפגש 6
+
-

מפגש 6: יום ה’ 19.10.2023

דו”ח תזרים המזומנים

מפגש זה יעסוק בהבנת וניתוח דוח תזרים המזומנים. במהלך המפגש נלמד על חשיבות הדוח, על מושג תזרים המזומנים החופשי, ניתוח מקורות ושימושים. במהלך המפגש ננתח את כישלון ההנפקה של חברת WeWork דרך דוח התזרים.

מפגש 7
+
-

מפגש 7: יום ג’24.10.2023

הערכת שווי: הערכת כדאיות פרויקטים, הערכת שווי כוללת וקביעת מחירי הון 

מפגש זה יעסוק בהיבטים תאורטיים ופרקטיים של קביעת מחיר הון לפעילות, ושימוש במחיר הון זה לצורך הערכת כדאיות פרויקטים. בהרצאה זו נדון במושגי יסוד בתחום המימון כגון ערך הזמן, פרמיית סיכון והיוון לערך נוכחי. על בסיס מושגי יסוד אלו נלמד כיצד להעריך כדאיות כלכלית של פרויקטים.

מרצה אורח/ת: Case Study

למי מיועדת התכנית?

 • לכל מנהל ונושא משרה בארגון

  שמבין שחל שינוי דרמטי בשפה העסקית ניהולית ואם הוא רוצה להיות מעודכן. רלוונטי ובעל השפעה אסטרטגית וחלק מההנהגה של הארגון הוא חייב ללמוד לדבר את השפה הזו.

 • למנהלים של ארגונים גדולים

  שמבינים את החשיבות שבהקניית הידע החשבואני הנדרש למנהלים ולעובדים שתחתם, על מנת שיוכלו להבין את המפה הפיננסית של הארגון לצורך קבלת החלטות טקטיות ואסטרטגיות אופטימליות בגזרה שלהם

 • למקבלי החלטות בכירים בארגונים ללא רקע חשבונאי ופיננסי,

  שהתקדמו לפוזיציה בכירה בארגון וזוהי עבורם הזדמנות ליישר קו בצורה מרוכזת עם ההבנה החשבונאית העסקית והניהולית הנדרשת לצידם של מנהלים בכירים נוספי

 • לחברות עצמאיות ועסקים קטנים ובינוניים

  שרוצים לרכוש כלים ומיומנויות להבנת המשמעויות הכספיות של העסקים שלהם לצורך השגת יתרון תחרותי, הגדלת רווחים וצמיחה עסקית מקסימליות

צוות אקדמי

פרופ’ דן סגל

בי"ס אריסון למנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן. בעל דוקטורט מ- NYU. מומחה לחשבונאות פיננסית תוך התמקדות ... קרא עוד

פרופ’ דן סגל

בי"ס אריסון למנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן. בעל דוקטורט מ- NYU. מומחה לחשבונאות פיננסית תוך התמקדות בהשפעה הכלכלית של המידע החשבונאי, ניהול רווחים, עיקרון השמרנות והערכות שווי חברות.

תודה! הקבלה כבר בדרך אלייך...

תודה שנרשמת

להזכירך על מנת להשלים את הרישום , יש לעשות העברה בנקאית

לכבוד הבין תחומי

מספר בנק
15
מספר סניף
657
מספר חשבון
655665

mdi-alert-circle-outline חשוב:

לאחר העברה יש לעלות את הקובץ אישור העברה לטופס
שישלח אליך לאחר שלב זה

תשלום ורישום השארת פרטים
 • פרטי הרושם

  פרטי הנרשם

  מלא/י את הפרטים הבאים על מנת להירשם לקורס